RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.)  informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KWRP Sp. z  o. o. Spółka Doradztwa Podatkowego z siedzibą w Warszawie (02-656 Warszawa) przy ul.Ksawerów 21 ,zwana dalej Administratorem;
  2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  3. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: rodo@kwrp.pl;
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji założeń statutowych firmy w tym świadczenia usług dla Pani/Pana lub organizacji którą Pani/Pan reprezentuje;
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w celu realizacji obsługi: Spółce Cywilnej Doradców Podatkowych „Kaźmierowscy i Wolfowiczowie s.c. Rachunkowość i Podatki z siedzibą w Warszawie przy ul Ksawerów 21 oraz urzędom i instytucjom które realizują zadania publicznoprawne związane z obsługą a także powierzane podmiotom , którym Administrator zleci ich przetwarzanie w zakresach takich jak w szczególności, przesyłanie, przechowywanie, archiwizacja, niszczenie danych.
  6. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędność do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie  na etapie obsługi lub przepisy prawa na etapie realizacji obowiązków publicznoprawnych a jeżeli działa Pani/Pan na rzecz osoby trzeciej – odpowiednio zgoda, niezbędność lub przepisy prawa dotyczące tej osoby;
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji działań statutowych firmy w zakresie Państwa obsługi w tym polegających na realizacji obowiązków publicznoprawnych a także realizacji Pani/pana żywotnych interesów dotyczących dysponowania danymi;
  9. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.