Doradztwo podatkowe

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa podatkowego a także w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych związanej z rachunkowością, obsługą zatrudnienia, procedurami rejestracyjnymi, dzięki czemu zespół KWRP ma szeroki portfel doświadczeń, rozwiązań praktycznych oraz stosowania prawa podatkowego. Opinie podatkowe i konsultacje są przygotowywane przede wszystkim z uwzględnieniem celu, – jakim jest zastosowanie ich przez Klienta, nie ograniczają się do hermetycznej analizy prawnej zagadnień podatkowych. W opiniach, oprócz znajomości prawa podatkowego, opieramy się na znajomości praktyki działania organów podatkowych.

Przedmiotem oferty jest wykonywanie przez KWRP usług na zlecenie, w zakresie doradztwa podatkowego dotyczącego opodatkowania w Polsce w podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych a także w zakresie doradztwa ubezpieczeniach społecznych i spraw kadrowych oraz w innym zakresie określonym w zleceniach.

Czynności doradztwa podatkowego wykonywane są z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działalności KWRP, przez osoby uprawnione do ich wykonywania na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności ustawy o doradztwie podatkowym.

Usługi są świadczone na zlecenie klienta przyjęte przez KWRP. Zlecenie i potwierdzenie mogą być pisemne, ustne, przekazane pocztą elektroniczną lub przekazane w innej formie. Zlecenie uważa się za przyjęte, jeżeli KWRP potwierdzi pisemnie, ustnie, pocztą elektroniczną lub w innej formie przyjęcie zlecenia. 

W zakresie usług doradztwa podatkowego świadczymy również:

 • reprezentacja wobec organów podatkowych i ZUS,  na podstawie udzielonych pełnomocnictw,
 • wnioski o interpretacje – analiza zagadnienia, sformułowanie problemu,  analiza wariantowa możliwych skutków otrzymanych odpowiedzi oraz przygotowanie: wniosku,  odpowiedzi na wezwania organu podatkowego, wezwania do usunięcia naruszenia prawa, wsparcie merytoryczne w skardze do sądu administracyjnego,
 • doradztwo podatkowe związane z bieżącym funkcjonowaniem klienta, 
 • sporządzanie wniosków o zwrot nadwyżki w podatku VAT i prowadzenie spraw z tym związanych,
 • pomoc w sporządzeniu deklaracji i zeznań – w tym w zakresie prezentacji w tych zeznaniach zagadnień problematycznych,
 • informowanie o zmianach przepisów podatkowych związanych z prowadzoną działalnością klienta – w zakresie stałej obsługi,
 • obsługa wezwań i pism od organów podatkowych,  składanie wyjaśnień,
 • analiza prawidłowości zgłoszeń podatników w organach podatkowych i dokonywanie odpowiednich korekt,
 • opiniowanie projektów umów, proponowanych rozwiązań pod kątem obowiązków w zakresie opodatkowania i ubezpieczeń społecznych,
 • opiniowanie zawieranych umów w części ich zapisów finansowych,
 • pomoc i współpracę w opracowaniu dokumentacji cen transferowych,
 • doradztwo podatkowe dotyczące kontrahentów, podmiotów zależnych, dominujących, innych podmiotów itp.,
 • audyt podatkowy prowadzonych ksiąg i rozliczeń.