Kadry i płace

Rozliczenia pracowników

Z tytułu podatku dochodowego:

 • prowadzenie i przechowywanie kart wynagrodzeń i oświadczeń podatkowych (PIT-2),
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem potrącenia składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • sporządzanie i składanie pracowniczych deklaracji podatkowych PIT-4R,
 • roczne rozliczenia pracowników PIT-12, PIT-40 PIT-11,
 • sporządzanie przelewów (PIT-4).

Z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne:

 • zgłaszanie do ZUS pracowników na indywidualnych formularzach zgłoszeniowych 
 • ustalanie wysokości składek na:
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • ubezpieczenie emerytalne,
  • ubezpieczenie rentowe,
  • ubezpieczenie chorobowe,
  • ubezpieczenie wypadkowe,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • sporządzanie i składanie deklaracji rozliczeniowej,
 • sporządzanie i składanie raportów imiennych dla każdego pracownika o należnych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 
 • sporządzanie i składanie raportu imiennego o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek,
 • sporządzanie i składanie deklaracji aktualizacyjnych płatnika,
 • sporządzanie i składanie deklaracji aktualizacyjnych pracowników,
 • kontrola momentu przekroczenia przez poszczególnych pracowników kwoty granicznej (wynikającej z etatu u danego pracodawcy) powodującej zawieszenie pobierania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • prowadzenie i przechowywanie ewidencji zasiłków chorobowych,
 • ustalanie wysokości wynagrodzeń chorobowych,
 • opracowywanie i przekazywanie do ZUS zwolnień chorobowych pracowników
 • kontrola poprawności wypełnienia dokumentów będących podstawą do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego (zasiłki: rodzinne, pielęgnacyjne, macierzyńskie, opiekuńcze, wychowawcze),
 • zgłaszanie do ZUS członków rodzin pracowników,
 • sporządzanie przelewów - 3 szt.(ub. społ., ub. zdrow., FP+FGŚP).
 • sporządzanie rocznego rozliczenia w ubezpieczeniach społecznych wraz z kontrolą wpłat składek. 

Prowadzenie dokumentacji kadrowej

 • prowadzenie i przechowywanie teczek osobowych,
 • obliczanie wymiarów urlopów wypoczynkowych na podstawie dostarczonych dokumentów,
 • sporządzanie na podstawie dostarczonych podań kart urlopowych,
 • sporządzanie na podstawie dostarczonych danych aneksów do umów o pracę,
 • sporządzanie na podstawie dostarczonych danych świadectw pracy,
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach,
 • odpowiedzi na sformułowane pytania pracodawcy o obowiązkach wobec pracowników (np. ZFŚS, świadczenia urlopowe)

Rozliczenia z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą

 • zgłaszanie i aktualizacja danych osób prowadzących dział. gosp.,
 • ustalanie wysokości składek na:
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • ubezpieczenie emerytalne,
  • ubezpieczenie rentowe,
  • ubezpieczenie chorobowe,
  • ubezpieczenie wypadkowe,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • opracowywanie i przekazywanie do ZUS zwolnień lekarskich
 • comiesięczne sporządzanie przelewów - (ub. społ., ub. zdrow., FP+FGŚP),
 • ponowne zgłaszanie do ubezpieczenia chorobowego po utracie prawa do świadczeń 
 • sporządzanie podań o przywrócenie terminu w przypadku utraty prawa do ubezpieczenia chorobowego.

Rozliczenia umów cywilnoprawnych

 • weryfikacja umów cywilnoprawnych
 • udzielanie ogólnych informacji (np. koszty uzyskania przychodu),
 • rozliczenia umów opodatkowanych w sposób zryczałtowany (PIT-8A),
 • rozliczenie roczne osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne,  przygotowanie deklaracji PIT-11
 • sporządzanie przelewów,
 • rozliczanie obowiązków płatnika od podmiotów zagranicznych w zakresie podatku u źródła.