Księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • opracowywanie i aktualizacja projektów polityki rachunkowości spółki,
 • opracowanie zasad rozliczeń wydatków dokonywanych przez pracowników,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 • segregowanie, dekretacja, wprowadzanie, sprawdzanie wszystkich dokumentów sprzedaży, zakupu oraz bankowych i kasowych,
 • sporządzanie:
  • rejestrów VAT,
  • dziennika,
  • zestawienia obrotów i sald,
  • bilansu i rachunku zysków i strat oraz zestawień przychodów, kosztów podatków i dochodu,
  • kwartalnej informacji o sytuacji finansowej spółki wg ustalonego wzoru 
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych oraz obligatoryjnego przeszacowania środków trwałych,
 • roczne potwierdzanie sald z kontrahentami,
 • weryfikacja rozliczeń wyjazdów służbowych pracowników,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z upoważnionymi osobami w spółce
 • prowadzenie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług, w powiązaniu z prowadzonymi księgami rachunkowymi i obejmujące następujące czynności:
  • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług,
  • sporządzanie i składanie w Urzędzie Skarbowym deklaracji VAT-7 i odpowiednich załączników, obsługa zwrotów nadwyżki VAT,
  • prowadzenie ewidencji podatku dochodowego od osób prawnych, obejmującej w szczególności różnice pomiędzy wynikiem finansowym i podstawą opodatkowania,
  • sporządzanie przelewów na zaliczki w podatku dochodowym od osób prawnych,
  • sporządzanie i składanie w Urzędzie Skarbowym zeznań rocznych CIT-8 w podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych

  • sporządzanie bilansu,
  • sporządzanie rachunku zysków i strat,
  • sporządzanie zestawienia zmian w kapitale własnym,
  • sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych,
  • sporządzanie informacji dodatkowej,
  • przygotowanie projektu uchwał zatwierdzających rok bilansowy,
  • składanie sprawozdania finansowego i uchwał do Krajowego Rejestru Sądowego i Urzędu Skarbowego 

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • porady księgowe:
   • informowanie o zmianach przepisów podatkowych dotyczących Zleceniodawcy,
   • weryfikacja kosztów uzyskania przychodów,
  • dokonywanie odpisów amortyzacyjnych,
  • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy,
  • rozliczanie różnic kursowych,
  • obliczanie, z uwzględnieniem odliczeń zaliczek i sporządzanie przelewów (PIT),
  • rozwiązywanie sformułowanych problemów księgowo-podatkowych dotyczących działalności Zleceniodawcy,
  • przechowywanie dokumentów księgowych i bankowych,
  • sporządzanie i składanie rocznych zeznań właścicieli,

  Rozliczenia VAT

  • prowadzenie rejestrów dostaw VAT,
  • prowadzenie rejestrów nabyć VAT,
  • czynności zrównane ze sprzedażą (reprezentacji i reklama, darowizny itd.),
  • prowadzenie dokumentacji i rozliczanie transakcji wewnątrzunijnych (WDT i WNT i inne),
  • prowadzenie rozliczeń podatku VAT,
  • sporządzanie i składanie deklaracji VAT,
  • sporządzanie i składanie deklaracji VAT-UE,
  • sporządzanie przelewów.