Likwidacja spółek

Misję naszej firmy widzimy w takim świadczeniu usług, które zapewniają zarządom klientów jak najmniejsze zaangażowanie czasowe w procesy administracyjne, księgowe i podatkowe, przy jednoczesnym wyeksponowaniu istotnych punktów decyzyjnych (dlatego też rekomendujemy przeniesienie siedziby spółki pod ten sam adres, co siedziba KWRP). Przeprowadzenie likwidacji spółki rozumiemy jako proces, który kończy się po wykreśleniu spółki z rejestru handlowego i do którego członkowie zarządu i wspólnicy nie muszą wracać z powodu pism nadsyłanych przez organy kontrolne.

W portfelu doświadczeń KWRP jest między innymi:

  • faktyczne wsparcie likwidacji kilkuoddziałowej spółki w branży odzieży sportowej, gdzie zaangażowanie likwidatorów – rezydentów innego państwa Unii – ograniczało się do podpisywania przygotowanych przez KWRP dokumentów,
  • projekt rozpoczęty jako obsługa likwidacji spółki z branży filmowej, który zakończony został kontynuacją działalności, po niewielkiej restrukturyzacji,
  • sprawne wsparcie likwidacji spółki-córki w branży ubezpieczeniowej, przy minimalnym zaangażowaniu personelu, który wykonywał w niezakłócony sposób swoje podstawowe zadania, przeniesiony do innej struktury,
  • wsparcie likwidacji spółki jawnej w sytuacji konfliktu między wspólnikami, przy jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorstwa spółki, które z powodzeniem funkcjonuje nadal
  • prowadzenie likwidacji polskiej spółki ( z zapewnieniem osoby likwidatora) w ramach ogólnoświatowego przejęcia jednej grupy kapitałowej przez inną (w branży IT) bez obciążania zadaniami byłego zarządu i pracowników którzy mogą realizować swoje zadania w spółce przejmującej).